Explosionsfarliga zonen ar

ATEX-direktivet (Atmosphères Explosibles, även kallat direktiv 94/9 / EG, är en EU-lagstiftning som definierar de väsentliga kraven för produkter som tas i bruk i explosionsfarlig atmosfär. Största delen av maskiner och utrustning som används i kolgruvor är utsatta för metan- och kolstoftexplosioner, och ATEX-direktivet gäller verktyg och skyddsmetoder avsedda att användas i zoner som utsätts för explosionsrisk. Även de nya säkerhetsbestämmelserna i specifika EU-länder delades in i varandra, vilket var ett betydande hinder för friheten att utbyta varor mellan medlemsländerna.Från detta villkor skapades ett förenande ATEX-direktiv, vilket förenade de befintliga bestämmelserna och förmodligen underlättade omsättningen av produkter i den europeiska gruppen. Vid tillämpningen av bestämmelserna i artikel 100a i Romfördraget är det viktigaste målet med ATEX-direktivet att allokera friflödet av varor som säkerställer en hög grad av explosionsskydd. När det gäller anordningar avsedda för produktion i närheten av explosionshotade områden utfärdade Europaparlamentet och Europeiska unionens råd den 23 mars 1994 ATEX-direktivet 94/9 / EG, som kom i kontakt med den 1 juli 2003. Dessutom godkändes direktiv 1999/92 / EG ATEX137 (även kallat ATEX USERS den 16 december 1999, vilket i sin tur gäller minsta säkerhetskrav i boken när det gäller risk för explosiv atmosfär. ATEX-direktivet 94/9 / EG trädde i kraft till den 1 juli 2003 och ersatte tidigare direktiv 76/117 / EEG och 79/196 / EEG.

CE-märkning (fr Conformité EuropéenneCertifieringsorganets identifikationsnummerExekveringssymbolexplosionsgruppenhetskategorityp av explosionsskyddexplosiv undergrupptemperaturklass

Vi rekommenderar Atex träning